พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงเศรษฐการ (ฉะบับที่ 1) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงเศรษฐการ (ฉะบับที่ 1) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27614.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล