ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ...... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/206129.
View online Resources