ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90407.
View online Resources