ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80274.
View online Resources