ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2528

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2528. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119144.
View online Resources