รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/489428.
View online Resources