กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายบังคับในเขตต์ท้องที่บางแห่งในดินแดนที่ประเทศไทย ได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช 2484 (ฉะบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายบังคับในเขตต์ท้องที่บางแห่งในดินแดนที่ประเทศไทย ได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช 2484 (ฉะบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255538.
View online Resources