บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2497 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2497 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2497 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2497 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213071.
View online Resources