กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247912.
View online Resources