เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
รุ่งธรรม เปรมมางกูร, กรรณิกา พัสระ (2010). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75906.
View online Resources