บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2530 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2530 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214844.
View online Resources