ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเบลารุส [นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเบลารุส [นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509238.
View online Resources