ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (กรมสรรพาวุธทหารบก วัดตรีทศเทพวรวิหาร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (กรมสรรพาวุธทหารบก วัดตรีทศเทพวรวิหาร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104684.
View online Resources