ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/330375.
View online Resources