กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92987.
View online Resources