ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2)

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585084.
View online Resources