ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายสมรวย หะริณสุต, นางอุษา บุณยะประภัศร , นายสุรชัย เถลิงโชค , นายวัลลภ วรรธนวศิน , นายวิระ มาวิจักขณ์, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายสมรวย หะริณสุต, นางอุษา บุณยะประภัศร , นายสุรชัย เถลิงโชค , นายวัลลภ วรรธนวศิน , นายวิระ มาวิจักขณ์, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/270615.
View online Resources