ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม [นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์ นายสมโภชน์ นพคุณ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม [นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์ นายสมโภชน์ นพคุณ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432652.
View online Resources