ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ [จำนวน 3 ราย 1. นางชลัยพร อมรวัฒนา ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ [จำนวน 3 ราย 1. นางชลัยพร อมรวัฒนา ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540348.
View online Resources