ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60929.
View online Resources