กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113368.
View online Resources