ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/299708.
View online Resources