การศึกษา วิเคราะห์การถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองคงงส่งคืนทางหลวงแผ่นดินให้กรมทางหลวง

ข้อมูลอ้างอิง
พัชรินทร์ ปิณฑะคุปต์ การศึกษา วิเคราะห์การถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองคงงส่งคืนทางหลวงแผ่นดินให้กรมทางหลวง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003627.
View online Resources