ประกาศ เรื่อง ให้หน่วยงานของรัฐมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีอำนาจดำเนินการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศ เรื่อง ให้หน่วยงานของรัฐมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีอำนาจดำเนินการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128123.
View online Resources