พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34825.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล