ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580062.
View online Resources