กฎ ก.พ. ฉบับที่ 259 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม อาชีวศึกษา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 259 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม อาชีวศึกษา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214291.
View online Resources