ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226684.
View online Resources