กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82009.
View online Resources