บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 182 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2508 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 182 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2508 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213493.
View online Resources