รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 11/2477 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2477 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 11/2477 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2477 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211093.
View online Resources