ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 29 ปี 2505 เรื่องการให้พระภิกษุสละสมณเพศชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภีม บุตรเพ็ง ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 29 ปี 2505 เรื่องการให้พระภิกษุสละสมณเพศชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003131.
View online Resources