คำสั่งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ที่ 9/2543 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเพื่อดำเนินการแทนสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ (จำนวน 3 ราย รวม 5บริษัท)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คำสั่งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ที่ 9/2543 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเพื่อดำเนินการแทนสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ (จำนวน 3 ราย รวม 5บริษัท). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225931.
View online Resources