การพัฒนางานตรวจสอบการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา

ข้อมูลอ้างอิง
อิฐศจี วงศ์แก้ว (2015). การพัฒนางานตรวจสอบการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527200.
View online Resources