ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 10 [จำนวน 21 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 10 [จำนวน 21 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/217924.
View online Resources