กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 (ฉะบับที่ 219)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1949). กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 (ฉะบับที่ 219). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225224.
View online Resources