ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207054.
View online Resources