ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2372 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง -คำศัพท์ทั่วไป

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2372 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง -คำศัพท์ทั่วไป. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264857.
View online Resources