ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4650 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4650 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418090.
View online Resources