ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/190649.
View online Resources