คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 18/2551 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานเมทเทคโนไทยแลนด์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 18/2551 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานเมทเทคโนไทยแลนด์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115223.
View online Resources