ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งคำโต้แย้งของจำเลยมาเพื่อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีจำเลยโต้แย้งว่าคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2541 และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่1649/2541 ซึ่งออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งคำโต้แย้งของจำเลยมาเพื่อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีจำเลยโต้แย้งว่าคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2541 และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่1649/2541 ซึ่งออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42255.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล