ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอันเป็นอัตรายแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอันเป็นอัตรายแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/334853.
View online Resources