ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6351 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบแจ้งเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ - ข้อกำหนดด้านสมรรถนะ และขั้นตอนการทดสอบ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6351 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบแจ้งเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ - ข้อกำหนดด้านสมรรถนะ และขั้นตอนการทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595148.
View online Resources