บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2533 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2533 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2533 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2533 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214999.
View online Resources