ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณธ์อุตสาหกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณธ์อุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/194183.
View online Resources