ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2524 เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ที่ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2524 เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ที่ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/100427.
View online Resources