บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 19 ปีที่ 1 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2538 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 19 ปีที่ 1 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2538 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215500.
View online Resources