ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481083.
View online Resources