บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593553.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล